Psicopedagògic

Tots els infants de l’escola són avaluats per la psicòloga de l’escola, la qual treballa en estreta col·laboració amb les tutores per ajudar al desenvolupament acadèmic i emocional de tots els alumnes. D’aquesta forma, a través de l’observació a l’aula i de les reunions amb els pares es pot configurar un perfil psicològic del grup classe que permeti elaborar una dinàmica d’ensenyament aprenentatge adequat.

A nivell individual, quan es detecten dificultats en el procés d’ensenyament aprenentatge o en el desenvolupament prosocial i emocional d’algun nen/a, es fa la intervenció necessària a traves de qüestionaris i entrevistes, per tal d’ajudar-lo de la millor manera possible.

Els alumnes que requereixin reforç acadèmic són atesos per la psicopedagoga de l’escola fora de l’aula en grups reduïts o de forma individual, per ajudar-los en l’assoliment de les competències.

A 4t d’ESO hi ha un esforç col·lectiu per fer una orientació acadèmica adequada segons les aspiracions de l’alumne/a i les seves capacitats reals.

Classe de reforç de Batxillerat

Classe de reforç de Batxillerat