Primària

L’Educació Primària és l’etapa compresa entre els 6 i els 12 anys i està dividida en tres cicles, de dos cursos de durada cadascun:

▪ Cicle Inicial – 1r i 2n  (6-8 anys)

▪ Cicle Mitjà – 3r i 4t  (8-10 anys)

▪ Cicle Superior – 5è i 6è  (10-12 anys)

Durant aquesta etapa fonamental,  es consoliden uns bons hàbits de treball i convivència,  i mitjançant  l’adquisició de les competències bàsiques, es desenvolupen les capacitats i habilitats necessàries que permetran al nostre alumnat  afrontar el futur amb èxit.

A l’escola Laietània apostem per un model educatiu de qualitat. És per  aquest  motiu que el nostre projecte educatiu es fonamenta en:

  • Educar en estreta col.laboració amb les famílies, mantenint una  comunicació recíproca i implicant-les en el procés educatiu dels seus fills i filles.
  • La pedagogia de l’esforç, la superació i el compromís, vetllant per aconseguir que cada alumne/a desenvolupi al màxim les seves capacitats intel.lectuals i humanes.
  • La formació i transmissió d’hàbits i valors basats en l’autonomia, la responsabilitat, la disciplina, el diàleg, la cooperació, el respecte, la tolerància i la solidaritat.
  • Un projecte lingüístic que garanteix l’assoliment d’una tercera llengua, l’anglès, que s’introdueix com a llengua vehicular dins de les àrees d’Educació Física, d’Educació Visual i Plàstica a cicle superior, i la introducció d’una quarta llengua, el francès, a cicle superior.
  • La integració de noves tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC), així com l’ús de pissarr
   es digitals, d’ordinadors amb accés a internet, de canons de projecció a tots els cicles per a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge.
  • L’atenció a la diversitat, aplicant estratègies adients a fi de donar resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentage dels alumnes.
  • L’educació de la competència comunicativa en català i en castellà; l’assoliment d’un bon nivell de comprensió lectora mitjançant el Pla Lector del centre; la capacitat d’expressar-se amb correcció tant oralment com per escrit.
  • Les matemàtiques  com a instrument per treballar el raonament i l’abstracció, i  l’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes aplicats a la vida quotidiana.
  • L’educació de l’expressió en tots els seus àmbits: musical, visual i plàstica i corporal.
  • El coneixement de  l’entorn geogràfic i de la història i el respecte per les pròpies tradicions.
  • Un Projecte Interdisciplinari anual basat en la sostenibilitat, l’educació per la salut o la solidaritat.

LAIETANIA-062Corp