Projecte Educatiu

La neurociència ens ha donat informació rellevant sobre el desenvolupament del cervell i la seva incidència en l’aprenentatge. Les nostres prioritats educatives són oferir un ensenyament de qualitat tant a nivell acadèmic com emocional, basant-nos en la neuroeducació.

– Objectius del centre:

  • En relació al desenvolupament, aprenentatges i resultats acadèmics dels alumnes (competències bàsiques / màxim aprofitament educatiu).

a) Ser una escola emocional.
b) Ser competents en la comprensió i expressió oral i escrita de les llengües maternes (català/castellà).
c) Fomentar la immersió lingüística en llengua anglesa.
d) Aconseguir experiències educatives més vivencials.
e) Impulsar les matemàtiques aplicades.
f) Potenciar l’activitat física diària a l’escola.
g) Usar estratègies d’atenció a la diversitat en els diferents nivells educatius.

  • En relació a la cohesió social (inclusió, equitat i coeducació).

a) Formar a la comunitat educativa en valors.
b) Potenciar les relacions entre etapes.
c) Promoure la comunicació bidireccional de tota la comunitat educativa.

  • En relació a la vinculació amb l’entorn.

a) Incrementar la cooperació amb d’altres escoles afins.

LAIETANIA-084Corp