Consell Escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitar educativa en el govern dels centres i està refulat per l’article 148 i l’article 152 de la Llei 12/2009 d’educació i per l’article 27.1 del decret 102/2010.

La funció principal del consell escolar en escoles concertades és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobre els temes proposats pel titular del centre. Dis d’aquests temes ha de ser-hi;

 • Aprovar les Normes i Organització de Funcionament de Centre.
 • Aprovar la Programació General de Centre.
 • Aprovar la Memòria anual.
 • Aprovar la carta de compromís.
 • Elaborar les directrius que defineixin les activitats complementàries, extraescolars i els serveis.
 • Assessorar en la creació de la línea pedagògica i del  projecte educatiu.
 • Aprovar e ls pressupostos i les quotes.
 • Conéixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent.
 • Vetllar pel bon funcionament del centre.
 • Ser informat dels canvis de personal.

En els centres concertats el consell escolar està constituït per:

 • Director/a.
 • Tres representants de la titularitat.
 • Quatre representants del professorat.
 • Quatre representants dels pares i les mares elegits per ells i entre ells (un d’ells ha de ser membre de la direcció de l’AMPA).
 • Dos representants de l’alumnat de Secundària elegits per ells i entre ells.
 • Un representant del personal no docent.

Els membres del consell escolar són elegides per un periode de quatre anys. Cada dos anys hi ha renovació parcial. Les eleccions per renovar parcialment el consell escolar les convoca el titular quinze dies abans seguint el període fixat pel departament d’ensenyament. En cas de que algun membre no pogués complir el seu mandat de quatre anys, el càrrec passaria a la següent persona més votada.